Obchodní podmínky

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.svetmontessori.cz, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím Svět Montessori, Barry Hill, Hirschenrangen 38, Rückersdorf, Německo

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 19% DPH (Prodávající sídlí v Německu, z tohoto důvodu je DPH 19%).

Cena za dopravu (poštovné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání – viz níže.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Provozovatel internetového obchodu www.svetmontessori.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. 

2. Minimální hodnota objednávky

Minimální hodnota objednávky je 1.900 Kč. Objednávky nižší hodnosty nejsme schopni vyřídit. Děkujeme za pochopeni.

3. Možnosti platby za zboží

V našem internetovém obchodě www.svetmontessori.cz máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

a)   Převodem z účtu na náš účet u MBank

b)   Kreditní kartou

c)    Paypal

U objednávek, jejichž hodnota přesáhne 5.000 Kč je dopravné po ČR zdarma! Toto se nevztahuje na opětovné zaslání nevyzvednutých zásilek. 

4. Převzetí zboží

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako Doručovací adresa. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (schovejte pro případnou reklamaci).

Kupující zboží převezme po zaplacení částky za zboží + dopravy, od řidiče zásilkové služby.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav obalu a v případě poškození, které by mohlo způsobit poškození zboží, zásilku vůbec nepřebírat. Kupující je v tomto případě povinnen nás neodkladně e-mailem nebo pře WhatsApp kontaktovat, nejpozději do 24 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

PROSÍME KUPUJÍCÍHO ABY ZBOŽÍ NEVRACELI BEZ DOMLUVY S NÁMI. DĚKUJEME

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás nejprve E-mailem nebo přes WhatsApp kontaktovat. Prodávající vyrozumí kupujícího o dalším postupu během nejpozději do 3 dnů.

Kupující pošle nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném (nepopsaném!) na adresu udanou Prodávajícím. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.

6.  Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.svetmontessori.cz (viz níže) a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

7.  Prodej na Slovensko

Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na objednávky, kde je koncovým odběratelem subjekt ze Slovenska a dodací adresa je taktéž na území Slovenska.

Zákazník má možnost platby v Eurech přičemž i daňový doklad obsahuje položky v Eurech. Na webových stránkách je pro vás také možnost přepnutí cen z Čk na Euro (v liště vpravo nahoře).

Možnosti platby jsou následující:

a)   Převodem z účtu na náš účet v Německu (v Eurech)

b)   Kreditní kartou

c)    Paypal

U objednávek, jejichž hodnota přesáhne 5.000 Kč je dopravné na Slovensko zdarma! Toto se nevztahuje na opětovné zaslání nevyzvednutých zásilek.

8. Barevnost

Vždy se snažíme, aby barevné zobrazení produktů na našich stránkách odpovídalo skutečnosti. Barvy, které ale uvidíte vy záleží na vašem monitoru. Nejsme tedy schopni zaručit, že odstín barvy, který vy vidíte je naprosto identický s odstínem barvy výrobku.

9. Způsob používání zboží

Zboží, nabízené na www.Svetmontessori.cznení určené k hraní. Jedná se edukativní pomůcky, určené k práci s dětmi na základě principů Montessori pedagogiky.

Prodávají nenese odpovědnost zaškody vzniklé nesprávným používáním zboží. V případě, žesi nejste jisti jak pomůcku používat, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

10. Prodej pomůcek od firmy Nienhuis

V případě zájmu o koupi pomůcek od firmy Nienhuis nás nejprve kontaktujte. Děkujeme.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.svetmontesori.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.ledna 2012, aktualizace 20.9.2017.

 

12. Reklamační řád www.svetmontessori.cz

1. Záruční podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

2. Vyřízení reklamace

PROSÍME KUPUJÍCÍHO ABY ZBOŽÍ NEVRACELI BEZ DOMLUVY S NÁMI. DĚKUJEME

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:

1) e-mailem na adresu info@svetmontessori.cz

2) zprávou na WhatsApp +49 1525 6189 115 (německé číslo, ale psát nebo mluvit budeme samozřejmě česky)

3) telefonem na číslo  314 314 078 (pokud nebudeme moci hned odpovědět, tak se vám co nejříve ozveme zpět)

Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do 3 pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží.

Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu).

Je-li závada na zboží opravitelná, je bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím
c) používáním zboží v nevhodných podmínkách
d) zboží bylo poškozeno živly
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Kontaktní adresa:

Andrea Hill
Na Trnožině 142
282 01  Doubravčice

Obchodní (DPH) adresa:

Barry Hill,
Hirschenrangen 38
90607 Rueckersdorf
Německo

DIČ: DE243639345